Reklamační řád

Záruční a reklamační podmínky společnosti NAVISAT, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované Prodávajícím na Zboží dodávané Kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných Kupujícím na dodané Zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. Prodávajícím je společnost NAVISAT, .s.r.o., se sídlem Ocelářská 1018/3,190 00 Praha 9, I.Č:27196453.
„Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


II. Záruční podmínky

1. Záruční doba
prodávající poskytuje Spotřebiteli záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke Zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke Zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná Prodávajícím.
2. Podmínky poskytování záruk
a) Prodávající odpovídá za vady, které má prodané Zboží či služba v okamžiku jejich převzetí Spotřebitelem.
b) Nejde-li o Zboží deklarované při prodeji jako Zboží použité, odpovídá Prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době.
c) Na použité Zboží poskytuje Prodávající záruku v rozsahu specifikovaném v těchto záručních podmínkách, resp. v záručním nebo dodacím listu, či jiném dokladu.
d) Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci Zboží, provedené Prodávajícím.
e) Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.
f) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (u speciálních komponent může být pouze v anglickém jazyce) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
g) Záruka se nevztahuje na závady samostatně prodaných náhradních dílů, vzniklé neodbornou nebo chybnou montáží nebo instalací těchto dílů. V případě samostatně prodaných náhradních dílů, k jejichž správné montáži je
h) nutná odborná znalost, se záruka nevztahuje na závadu ani v případě, že nelze jednoznačně prokázat, že vznikla neodbornou nebo chybnou montáží. Náhradním dílem je chápána komponenta, která tvoří nedílný funkční resp. vzhledový celek zařízení a bez nějž není zařízení plně funkční resp. vzhledově kompletní.
i) Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem Kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.
j) Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
k) Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.
l) Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému k opravě, je povinností Spotřebitele zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
m) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo po přechodu odpovědnosti za škody na Zboží na Spotřebitele nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
n) Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do Zboží jinou osobou než Prodávajícím nebo než osobou, která byla k tomuto zásahu Prodávajícím výslovně pověřena.
3. Rozsah záruk
Prodávající poskytuje na dodávané Zboží ve smyslu těchto záručních podmínek záruční dobu, která počíná běžet od data uskutečnění předání Zboží Spotřebiteli nebo předání přepravní službě v případě Kupujícího který není Spotřebitelem.


III. Reklamační řád

1. Postup při reklamaci vady zboží
a) Spotřebitel je povinen Zboží, dodané Prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí Spotřebitel provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
b) Spotřebitel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit neprodleně Prodávajícímu. Pokud se jedná o vady, které zakládají právo Spotřebitel uplatnit na tyto vady reklamací, je Spotřebitel povinen uplatnit tuto reklamací bez zbytečného odkladu postupem stanoveným v tomto reklamačním řádu. Vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží, avšak projevily se později, je Spotřebitel povinen oznámit Prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení přiměřené odborné péče.
c) Spotřebitel je při reklamaci povinen postupovat dle reklamačního postupu zveřejněného na stránce www.navisat.cz/servis. Prodávající zajišťuje svoz reklamací s přiděleným reklamačním číslem v rámci ČR výhradně vlastní svozovou službou na vlastní náklady. Tím ovšem spotřebitel není zbaven práva doručit přístroj do servisního centra osobně nebo na své náklady. Svoz je Spotřebitel povinen objednat při vyplňování Reklamačního protokolu na stránce www.navisat.cz/servis. Vzhledem k tomu, že Spotřebitel prodává Zboží Spotřebitelům působícím pouze na území ČR, nelze požadovat zajištění svozové služby na území jiného státu než ČR. Při reklamaci Zboží je Spotřebitel povinen na žádost Prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li Spotřebitel oprávněnost reklamace těmito doklady, má Prodávající právo reklamaci odmítnout.
d) Zboží je nutné k reklamaci doručit v originálním obalu nebo jiném vhodném obalu, včetně požadovaného příslušenství. Pokud Spotřebitel při reklamaci nepředá zařízení s výše uvedenými náležitostmi, není Prodávající povinen převzít zařízení k reklamaci.
e) Zboží oznámené k reklamaci je nutné zbavit všech úprav, jako jsou uživatelským způsobem vyrobené a připevněné držáky, ochranné fólie na displeji, vlastní databáze a SW úpravy apod. Přístroje upravené uživatelem si Prodávající vyhrazuje právo odmítnout. V případě přijetí takto upraveného Zboží k reklamaci a jeho následné výměně za nový kus, není uživatelská úprava Prodávajícím Kupujícímu jakkoliv nahrazována.
f) Pokud Spotřebitel oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je Prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené Spotřebitelem. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.
2. Odstranění vad zboží v rámci záruky
a) V případě, že Spotřebitel reklamuje vady Zboží, na které se vztahuje záruka podle platných Záručních podmínek Prodávajícího, provede Prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem Spotřebitel oprávněn dodat výměnou za vadné Zboží jiné Zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů.
b) Prodávající vyřídí reklamaci způsobem popsaným v bodě a) bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od doručení vadného Zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné Zboží předáno Spotřebiteli, případně přepravní firmě. Není-li Prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s Spotřebitelem náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je Prodávající povinen poskytnout Spotřebiteli finanční náhradu formou dobropisu.
c) Uznáním reklamace Zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk, flashdisk a ostatní zázn. media) nevzniká Spotřebiteli nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení
d) Prodávající nemá zákonnou povinnost informovat Spotřebitele o vyřešení reklamace. Spotřebitel je povinen se na stav řešení reklamace dotazovat pomocí formuláře obdrženém při potvrzení Reklamace Prodávajícím Kupujícímu.

 

Výše uvedené podmínky jsou platné od 1.1.2014